Privātuma politika

PRIVĀTUMA POLITIKA

Politikas pamatteksts stājās spēkā: 2018. gada 25. maijā
Politikā veiktās izmaiņas stājās spēkā: 2018. gada 3. septembrī

Šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par to, kādus personas datus apstrādā:

 • Linstow Grupai piederošie uzņēmumi: SIA “Linstow Center Management”, SIA “Dāvanu karte”, SIA “Linstow”, SIA “Tampere Invest”,
 • Linstow Grupas apsaimniekotie uzņēmumi: SIA “Delta Property”, SIA “Tirdzniecības centrs “Mols””, SIA “Tirdzniecības centrs “Dole””

(tekstā saukti – “Uzņēmumi”), šo personas datu apstrādes principiem, nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņiem, dzēšanas kārtību, kā arī tiesībām, kas Jums ir pieejamas saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi.

Šī privātuma politika attiecas gan uz personas datiem, ko esam ieguvuši tieši no Jums, kā arī tādiem personas datiem, ko esam ieguvuši no trešajām personām.

Mēs esam tiesīgi izmantot personas datus šajā privātuma politikā aprakstītajiem nolūkiem, kā arī citiem nolūkiem, par kuriem esam Jūs informējuši personas datu iegūšanas brīdī.

KAS IR TIESĪGI APSTRĀDĀT JŪSU PERSONAS DATUS, UN KAM VAR TIKT NODOTI JŪSU PERSONAS DATI?

Jūsu personas datus ir tiesīgs apstrādāt kāds no Uzņēmumiem, kas norādīts attiecīgajā privātuma politikas sadaļā, kur aprakstīti specifiski mūsu sniegtie pakalpojumi vai veiktās darbības.

Vienlaicīgi noteiktos gadījumos mēs esam tiesīgi pilnvarot kādu trešo personu apstrādāt Jūsu personas datus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs nodosim Jūsu personas datu trešajām personām tikai:

 • ja mēs esam noslēguši līgumu ar Jūsu personas datu saņēmēju un esam nodrošinājuši atbilstošu personas datu nosūtīšanas un saņemšanas drošības prasību izpildi,
 • ja mums ir tiesību normās noteikts pienākums nodot Jūsu personas datus attiecīgajam saņēmējam.

Jūsu personas datus mēs varam nodot šādām saņēmēju kategorijām:

 1. personas datu apstrādātājiem, kas mums sniedz noteiktus pakalpojumus, kas detalizētāk aprakstīti turpmākajās privātuma politikas sadaļās:
  a) apstrādātājs saņem no mums tikai tādu personas datu apjomu, kas ir nepieciešams konkrētā uzdevuma izpildei vai konkrēto pakalpojumu sniegšanai;
  b) apstrādātājs apstrādā Jūsu personas datus tikai pēc mūsu norādījumiem un neizmanto citiem mērķiem, kā arī nenodod Jūsu personas datus citām personām bez mūsu iepriekšējas piekrišanas;
 2. citiem personas datu saņēmējiem, tajā skaitā valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī tiesām, lai mēs varētu nodrošināt mums saistošu tiesību normu prasību izpildi vai aizstāvētu savas juridiskās intereses.

Personas dati tiek apstrādāti tikai ES/EEZ teritorijā un netiek nodoti ārpus ES/EEZ teritorijas.

Detalizētāk par pārziņiem un apstrādātājiem specifiskiem mūsu pakalpojumiem vai darbībām lasiet turpmākajās privātuma politikas sadaļās.

KO MĒS DARĀM, LAI AIZSARGĀTU JŪSU PERSONAS DATUS?

Mēs rūpējamies, lai nodrošinātu, ka Jūsu personas dati vienmēr ir drošībā, kā arī lai to apstrāde tiktu veikta atbilstoši piemērojamām tiesību normām un principiem.

Lai nodrošinātu, ka personas datiem var piekļūt tikai tam pilnvarotas personas, kā arī novērstu personas datu neatļautu atklāšanu vai izmantošanu, mēs izmantojam dažādas drošību nodrošinošas tehnoloģijas un procedūras.

KĀDOS GADĪJUMOS UN KĀDIEM MĒRĶIEM MĒS DRĪKSTAM APSTRĀDĀT JŪSU PERSONAS DATUS?

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai tad, ja mums ir juridisks pamatojums to darīt – Jūsu piekrišana, mūsu tiesiskas intereses vai personas dati ir nepieciešami līguma noslēgšanai vai izpildei, vai arī tiesību normās paredzēto mūsu pienākumu izpildei.

Ja Jūsu personas datu apstrāde ir balstīta uz mūsu tiesiskajām interesēm, mēs izvērtējam iespējamo ietekmi uz Jūsu tiesībām un brīvībām un nodrošinām, lai mūsu tiesiskās intereses apstrādāt Jūsu personas datus negatīvi neietekmētu Jūsu tiesības un brīvības.

Detalizētāk par Jūsu personas datu apstrādes juridisko pamatojumu un mērķiem lasiet turpmākajās privātuma politikas sadaļās.

CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai tik ilgi, kamēr mums ir juridisks pamatojums to darīt vai arī kamēr ir spēkā citi mums saistoši nosacījumi. Piemēram, Jūsu personas datu glabāšanas termiņus var ietekmēt šādi apstākļi:

 • tiesību normās noteiktā kārtība, kādā mēs varam īstenot savas likumīgās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
 • pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt noteiktu termiņu;
 • kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja vien nepastāv cits Jūsu personas datu apstrādes juridiskais pamatojums.

Zūdot minētajiem nosacījumiem Jūsu personas datu apstrādei, Jūsu personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti/iznīcināti un/vai anonimizēti.                      

Detalizētāk par Jūsu personas datu glabāšanas termiņiem specifiskiem pakalpojumiem vai darbībām lasiet turpmākajās privātuma politikas sadaļās.

KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS?

Lai nodrošinātu atbilstošu personas datu apstrādi, Jums ir pieejamas vairākas tiesības, ko Jūs varat izmantot attiecībā uz Jūsu personas datiem. Lai īstenotu savas tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums turpmāk šajā privātuma politikā norādītajos veidos.

 • Piekļuve Jūsu personas datiem
  Jums ir tiesības lūgt informāciju par mūsu apstrādātajiem personas datiem, kas saistīti ar Jums.
 • Tiesības labot Jūsu personas datus
  Ja uzskatāt, ka mūsu apstrādātie personas dati par Jums nav pareizi, pilnīgi vai atbilstoši, Jums ir tiesības lūgt savus personas datus atjaunot vai izlabot.
 • Tiesības atsaukt savu piekrišanu
  Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jūs esat tiesīgi jebkurā laikā savu piekrišanu atsaukt.
  Ja vēlaties atsaukt savu piekrišanu attiecībā uz elektroniskas informācijas par mūsu jaunumiem saņemšanu, Jūs varat veikt saņemtajā e-pastā norādītās darbības vai sazināties ar mums.
 • Tiesības iebilst vai ierobežot personas datu apstrādi
  Ja mēs apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz mūsu tiesiskām interesēm, Jums ir tiesības iebilst pret mūsu veikto personas datu apstrādi.
  Saņemot Jūsu iebildumus pret mūsu veikto personas datu apstrādi, pamatojoties uz mūsu tiesiskajām interesēm, mēs vairs neapstrādāsim Jūsu personas datus vai ierobežosim to apstrādi, ja vien mēs nevaram pamatot Jūsu personas datu apstrādi ar atbilstošām mūsu tiesiskām interesēm vai mūsu tiesībām aizstāvēt savas likumīgās prasības.
  Ja Jūs uzskatāt, ka mēs apstrādājam neprecīzus Jūsu personas datus vai mūsu veiktā personas datu apstrāde nav tiesiska, Jūs varat lūgt ierobežot mūsu veikto personas datu apstrādi.
  Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja Jūsu personas datu apstrāde tiek ierobežota, pastāv iespēja, ka mēs nevaram nodrošināt visas Jums pieejamās darbības, tajā skaitā Jūs varat nesaņemt visus labumus, ko mēs piedāvājam.
 • Tiesības prasīt izdzēst Jūsu personas datus
  Ja Jūs uzskatāt, ka mums vairs nav nepieciešami Jūsu personas dati tiem nolūkiem, kam tie tika iegūti, vai Jūs esat atsaucis savu piekrišanu un citos apstākļos, Jūs varat lūgt dzēst savus personas datus.
  Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs varēsim dzēst Jūsu personas datus tikai tajos gadījumos, kad mums nav saistošs pienākums saglabāt Jūsu personas datus noteiktiem, tiesību normās paredzētiem mērķiem, vai arī ja mums nepastāv cits juridisks pamatojums apstrādāt Jūsu personas datus.
 • Tiesības lūgt pārnest Jūsu personas datus
  Jums ir tiesības saņemt savus personas datus, ko esat sniedzis un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem. Ja tas ir tehniski iespējams, uz Jūsu lūguma pamata mēs varam nodot Jūsu personas datus arī citam pakalpojumu sniedzējam.
 • Tiesības iesniegt sūdzības par mūsu veikto personas datu apstrādi
  Ja uzskatāt, ka mūsu veiktā personas datu apstrāde pārkāpj Jūsu tiesības, Jūs varat jebkurā brīdī iesniegt sūdzību mums. Mēs izskatīsim Jūsu sūdzību nekavējoties un sniegsim atbildi tiesību normās paredzētajos termiņos.

Jūs esat tiesīgi iesniegt sūdzību arī Datu valsts inspekcijai:

 • nosūtot savu sūdzību uz šādu e-pastu: info@dvi.gov.lv
 • vai personīgi vēršoties Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Ja Jums ir kādi jautājumi par mūsu veikto personas datu apstrādi vai vēlaties īstenot savas tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums šādos veidos:

 • attiecībā uz elektroniskajiem produktiem un pakalpojumiem:
  • personīgi vērsties mūsu apsaimniekoto tirdzniecības centru ORIGO, GALERIJA CENTRS, ALFA, MOLS, DOLE informācijas centros,
  • sazināties ar mums pa e-pastu: dpo@linstow.lv,
  • sazināties ar mums pa pastu: Audēju iela 16, Rīga, LV-1050,
  • Galactico Privilēģiju programmas dalībnieki var izmantot savu izveidoto web-profilu pašapkalpošanās portālā www.galactico.lv, ievadot savu paroli.
 • attiecībā uz citām mūsu veiktām darbībām:
  • pa e-pastu: dpo@linstow.lv,
  • pa pastu: Audēju iela 16, Rīga, LV-1050.

PRIVĀTUMA POLITIKAS SPĒKĀ ESAMĪBA UN PIEEJAMĪBA

Šī privātuma politika Jums ir pieejama:

Lai nodrošinātu mūsu pienākumus attiecībā uz personas datu apstrādi, mēs regulāri uzraugām savas darbības personas datu apstrādes jomā. Tāpēc mēs esam tiesīgi jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šo privātuma politiku.

PERSONAS DATU APSTRĀDE ELEKTRONISKO PRODUKTU NODROŠINĀŠANAI

Mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, lai nodrošinātu dažādus elektroniskos produktus un pakalpojumus – Galactico Privilēģiju karte, Galactico VISA karte, Galactico dāvanu karte un Galactico interneta veikals.

 • Personas datu pārziņi un apstrādātāji

Jūsu personas datu apstrādi mūsu piedāvāto elektronisko produktu grupās veic sekojoši uzņēmumi, kas uzskatāmi par Jūsu personas datu pārziņiem:

#

Elektronisko produktu grupa

Pārziņi un to kontaktinformācija

1.

Galactico Privilēģiju un

Galactico VISA kartes

·      SIA “Linstow Center Management”, reģ. Nr.: 50003702891; 

·      SIA Linstow, reģ. Nr.: 50003315411 (t/c “Origo”);

·      SIA Tampere Invest, reģ. Nr.: 40003311422 (t/c “Galerija Centrs”);

·      SIA “Delta Property”, reģ. Nr.: 50003390091 (t/p “Alfa”);

·      SIA Tirdzniecības centrs Mols, reģ. Nr.: 40003539034 (t/c “Mols”);

·      SIA Tirdzniecības centrs Dole, reģ. Nr.: 40003434873 (t/c “Dole”).

Visu norādīto pārziņu kontaktinformācija:

–         juridiskā adrese: Audēju iela 16, Rīga, LV-1050, Latvija,

–         e-pasts: dpo@linstow.lv.

2.

Galactico dāvanu kartes

SIA “Dāvanu karte”, reģ. Nr.: 40003812282.

Pārziņa kontaktinformācija:

–         juridiskā adrese: Audēju iela 16, Rīga, LV-1050, Latvija,

–         e-pasts: dpo@linstow.lv.

3.

Galactico interneta veikals

SIA “Dāvanu karte”, reģ. Nr.: 40003812282.

Pārziņa kontaktinformācija:

–         juridiskā adrese: Audēju iela 16, Rīga, LV-1050, Latvija,

–         e-pasts: dpo@linstow.lv.

Jūsu personas datus mēs varam nodot arī citiem uzņēmumiem – personas datu apstrādātājiem, lai nodrošinātu dažādu pakalpojumu izpildi (Galactico informācijas centra pakalpojumu sniegšanu, Galactico interneta veikala pasūtījumu piegādi, ziņu nosūtīšana SMS vai e-pastā u. c.).

Mēs izmantojam tikai uzticamus partnerus – personas datu apstrādātājus, ar kuru starpniecību tiek nodrošināti tādi pakalpojumi kā elektronisko produktu izsniegšana, mārketinga piedāvājumu (ar SMS, e-pastu, pasta sūtījumu palīdzību) nosūtīšana u. c.

Jūsu personas dati var tikt nodoti šādu kategoriju datu apstrādātājiem:

− Klientu apkalpošanas uzņēmumiem, kas nodrošina apsardzes un informācijas centru apkalpošanas pakalpojumus (piemēram, SIA Grifs AG);

− Pasta pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, VAS Latvijas Pasts);

− Mobilā un e-pasta mārketinga pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, Sales.lv); 

− Institūcijām (piemēram, tiesībsargājošajām iestādēm, nodokļu administrācijai, uzraudzības iestādēm un ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes);

− Revidentiem, finanšu un juridiskajiem konsultantiem;

− Citiem mūsu apstiprinātiem personas datu apstrādātājiem.

 • Personas datu veidi, apstrādes juridiskais pamatojums un mērķis

Jūsu personas datus mēs vienmēr apstrādājam tikai tad, ja mums ir juridisks pamatojums to darīt, un tikai noteiktam mērķim.

Mūsu elektronisko produktu vajadzībām pastāv šādi juridiskie pamatojumi:

 • Jūsu piekrišana – kad Jūs nepārprotami esat izteicis savu piekrišanu rakstveidā vai ar savām darbībām apstiprinājis šo piekrišanu (piemēram, saņemt informāciju par Galactico Privilēģiju programmu). Šādos gadījumos mēs apstrādājam tikai tādus Jūsu personas datus, kuru apstrādei esat nepārprotami piekritis;
 • mūsu likumīgās intereses – mēs esam ieinteresēti nodrošināt Jums pēc iespējas plašāku un pielāgotāku pakalpojumu klāstu un pieredzi. Atsevišķos gadījumos mēs esam tiesīgi arī aizstāvēt savas intereses, piemēram, ja esat iesniedzis kādu pretenziju pret mūsu pakalpojumiem vai to kvalitāti. Šādos gadījumos mēs apstrādājam tikai tādus Jūsu personas datus, kas tieši nepieciešami šādu mūsu likumīgo interešu nodrošināšanai;
 • mūsu tiesību normās paredzētais pienākums (likumīgais pienākums) – dažos gadījumos tiesību normas paredz mums noteiktus pienākumus, piemēram, identificēt pircēju, nosūtīt atskaiti nodokļus administrējošām iestādēm u. c. Šādos gadījumos mēs apstrādājam tikai tādus Jūsu personas datus, kas tieši nepieciešami šādu mūsu pienākumu izpildei;
 • līguma noslēgšana vai izpilde – ja plānojat iegādāties kādu preci no mums, Jūs ar mums slēdzat līgumu. Lai noslēgtu līgumu ar Jums, mums ir nepieciešami noteikti Jūsu personas dati. Tāpat Jūsu personas dati mums ir nepieciešami, lai mēs varētu izpildīt ar līgumu uzņemtās saistības, piemēram, piegādāt Jūsu iegādāto preci noteiktā adresē.

Turpmāk varat iepazīties ar Jūsu personas datu apstrādes juridisko pamatojumu un mērķi:

GALACTICO DĀVANU KARTE

Personas dati

Juridiskais pamatojums

Apstrādes mērķis

Vārds, uzvārds

Likumīgās intereses

Identifikācija: piesakot pakalpojumu; pie liela apmēra elektronisko dāvanu karšu pirkumiem; Jūsu pretenzijām.

Iekšējās kontroles nodrošināšanai.

Personas kods

Likumīgais pienākums

Identifikācija: pie liela apmēra elektronisko dāvanu karšu pirkumiem, naudas izmaksu un  pārskaitījumu veikšanai.

Dati par personu apliecinošu dokumentu

Likumīgais pienākums

Identifikācija: pie liela apmēra elektronisko dāvanu karšu pirkumiem, noteiktos gadījumos pie pirkumiem ar bankas kartēm.

Kontaktinformācija (telefons, e-pasts vai pasta adrese)

Likumīgās intereses

Saziņai: lai nodrošinātu pieteikto pakalpojumu, sniegtu atbildi uz iesniegumu/pretenziju.

Bankas rekvizīti

Likumīgās intereses

Pārskaitījuma veikšanai, ja klients ir pieteicis atbilstošu pakalpojumu.

GALACTICO PRIVILĒĢIJU KARTE

Personas dati

Juridiskais pamatojums

Apstrādes mērķis

Vārds, uzvārds

Likumīgās intereses

Identifikācija: lai korekti veiktu personas reģistrēšanu programmā un  uzdrukātu personas vārdu uz lojalitātes kartes.

Personas kods

Likumīgās intereses

Identifikācija: lai nodrošinātu korektu balvu un priekšrocību izsniegšanu, saņemšanu atbilstoši Jūsu statusam programmā, datu pārnešanu, savietošanu pazudušas, atjaunotas kartes gadījumos un lai nodrošinātu Jūsu identifikāciju sistēmā.

Dzimšanas datums, ja nav Latvijas personas koda vai ir jaunā formāta Latvijas personas kods

Likumīgās intereses

Identifikācija: lai kontrolētu pieejamību loterijām, piedāvājumus noteiktām preču grupām, identificētu likumiskā pārstāvja nepieciešamību.

Dzimums

Likumīgās intereses

Statistikas nodrošināšanai.

Pilsēta/novads

Likumīgās intereses

Statistikas nodrošināšanai.

E-pasts

Likumīgās intereses

Piekļuves personas datiem nodrošināšana Jums, mūsu iespēja nodot Jums svarīgu ne-komerciāla rakstura informāciju. Lai Jums būtu iespēja veikt autorizētu saziņu ar mums.

Jūsu piekrišana

Lai nosūtītu speciālos piedāvājumus no izvēlētajiem tirdzniecības centriem, sadarbības partneriem, informāciju par loterijām, ja Jūs esat to izvēlējies.

Mobilais telefons

Jūsu piekrišana

Lai nosūtītu speciālos piedāvājumus no izvēlētajiem tirdzniecības centriem, informāciju par loterijām, ja Jūs esat to izvēlējies.

Pasta adrese

Jūsu piekrišana

Lai nosūtītu speciālos piedāvājumus no izvēlētajiem tirdzniecības centriem, informāciju par loterijām, ja Jūs esat to izvēlējies.

Saziņas valoda

Jūsu piekrišana

Lai nosūtītu speciālos piedāvājumus Jūsu izvēlētajā valodā, ja esat izteicis vēlmi saņemt piedāvājumus.

Vēlme saņemt informāciju par precēm/pakalpojumiem/pasākumiem bērniem līdz 7 gadu vecumam, bērniem vecākiem par 7 gadiem, mājdzīvniekiem

Jūsu piekrišana

Lai nosūtītu īpašus piedāvājumus par attiecīgajām tēmām, ja esat to izvēlējies.

Šī informācija tiek apkopota ar mērķi uzlabot piedāvāto pakalpojumu un veikalu klāstu mūsu klientiem.

Izmantotais transports

Jūsu piekrišana

Intereses/Vaļasprieki

Jūsu piekrišana

Dalība loterijās

Jūsu piekrišana

Lai nosūtītu īpašus piedāvājumus par attiecīgajām tēmām, ja Jūs esat to izvēlējies. Un lai automātiski iekļautu Jūs kā dalībnieku loterijās.

Reģistrēto pirkumu informācija

Likumīgās intereses

Statistikas nodrošināšanai.

Lai nodrošinātu programmā paredzētos labumus Jums.

Iesniegtie pirkumu apstiprinošie dokumenti

Likumīgās intereses

Lai veiktu pirkuma reģistrēšanu Jūsu kontam. Lai pārbaudītu reģistrētā pirkuma pamatotību.

Saņemtās balvas (orderi par balvu izsniegšanu)

Likumīgās intereses

Lai veiktu finanšu uzskaiti par balvām.

GALACTICO INTERNETA VEIKALS

Personas dati

Juridiskais pamatojums

Apstrādes mērķis

Pircēja vārds, uzvārds

Līguma noslēgšana

Identifikācija. Rēķina sagatavošana.

Kontaktinformācija (e-pasts, telefons)

Līguma izpilde

Saziņa. Lai informētu par pasūtījuma statusu, operatīvi precizētu pasūtījuma detaļas.

E-pasts var tikt izmantots reģistrēta lietotāja izveidei.

E-pasts

Jūsu piekrišana

Lai nosūtītu piedāvājumus no Galactico interneta veikala.

Saņēmēja vārds, uzvārds

Līguma izpilde

Identifikācija. Ja saņēmējs ir cita persona nekā pircējs, kurai pircējs ir norādījis piegādāt pasūtījumu.

Piegādes adrese

Līguma izpilde

Pasūtījuma piegādes nodrošināšana, ja Jūs esat izvēlējies piegādes pakalpojumu.

Pasūtījuma dati

Likumīgās intereses

Statistikai un mūsu likumīgo interešu aizsardzībai (piemēram, pierādījumu nodrošināšanai).

 • Automatizētu lēmumu pieņemšana, tajā skaitā profilēšana

Lai sniegtu Jums personalizētus piedāvājumus un nodrošinātu pilnvērtīgu dalību Galactico programmās, mēs izmantojam automatizētu lēmumu pieņemšanu, tajā skaitā profilēšanu, piemēram:

 • lai piešķirtu Jums nopelnītos lojalitātes punktus atbilstoši darījumu apjomam, ko esat veicis mūsu tirdzniecības centros;
 • lai veiktu Jūsu darījumu analīzi, lai nosūtītu Jums piemērotu mārketinga piedāvājumu vai nodrošinātu Jums bezmaksas kartes atjaunošanu;
 • lai nosūtītu Jums dzimšanas dienas apsveikumu un kādu privilēģiju piedāvājumu mūsu tirdzniecības centros u. c.

Jūs jebkurā mirklī esat tiesīgs atteikties no iekļaušanas automātisko lēmumu pieņemšanas procesā (tai skaitā profilēšanā) attiecībā uz mārketinga pasākumiem, ja atsakāties saņemt aktualitātes un piedāvājumus Galactico Privilēģiju programmas dalībnieka anketā vai arī savā web-profilā www.galactico.lv.

Ja Jūs nevēlaties, lai mēs pieņemam automatizētus lēmumus par Jums attiecībā uz lojalitātes punktu piešķišanu, tad diemžēl Jūs nevarat būt par Galactico Privilēģiju programmas dalībnieku.

 • Personas datu apstrādes termiņi

Elektronisko produktu nodrošināšanai mēs apstrādājam Jūsu personas datus šādos termiņos:

Mūsu produkts

Personas datu iesniegšanas vai glabāšanas veids

Termiņš (dzēšanai / iznīcināšanai)

Galactico Privilēģiju programma

Elektroniskie dati

6 mēnešus pēc Jūsu dalības pārtraukšanas Galactico Privilēģiju programmā

Papīra anketas

30 mēnešus pēc pieteikšanās kartei/ datu atjaunošanas

Iesniegumi

3 gadus pēc personas datu iesniegšanas brīža

Galactico dāvanu karte

Iesniegumi

3 gadus pēc personas datu iesniegšanas brīža

Galactico interneta veikals

Elektroniskie dati un pasūtījuma dokumenti

5 gadus pēc iesniegšanas brīža

PERSONAS DATU APSTRĀDE TIRDZNIECĪBAS CENTRU MĀRKETINGA NOLŪKIEM

Mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, lai veiktu dažādas mūsu tirdzniecības centru mārketinga aktivitātes, lai administrētu Jūsu dalību un balvu pasniegšanu dažādās mūsu organizētās loterijās un konkursos.

 • Personas datu pārziņi un apstrādātāji

Jūsu personas datu apstrādi mūsu veikto mārketinga aktivitāšu ietvaros veic sekojoši uzņēmumi, kas uzskatāmi par Jūsu personas datu pārziņiem:

#

Mūsu mārketinga aktivitātes

Pārziņi un to kontaktinformācija

1.

Mārketinga aktivitātes

Tirdzniecības centra jaunumu abonēšana

Dalība loterijās

Dalība konkursos

·      SIA “Linstow Center Management”, reģ. Nr.: 50003702891; 

·      SIA Linstow, reģ. Nr.: 50003315411 (t/c “Origo”);

·      SIA Tampere Invest, reģ. Nr.: 40003311422 (t/c “Galerija Centrs”);

·      SIA “Delta Property”, reģ. Nr.: 50003390091 (t/p “Alfa”);

·      SIA Tirdzniecības centrs Mols, reģ. Nr.: 40003539034 (t/c “Mols”);

·      SIA Tirdzniecības centrs Dole, reģ. Nr.: 40003434873 (t/c “Dole”).

Visu norādīto pārziņu kontaktinformācija:

–         juridiskā adrese: Audēju iela 16, Rīga, LV-1050, Latvija,

–         e-pasts: dpo@linstow.lv.

Jūsu personas datus mēs varam nodot arī citiem uzņēmumiem – personas datu apstrādātājiem, lai nodrošinātu dažādu pakalpojumu izpildi (mūsu mārketinga aktivitāšu organizēšana, filmēšana, jaunumu, ielūgumu izsūtīšana u. c.).

Mēs izmantojam tikai uzticamus partnerus – personas datu apstrādātājus, ar kuru starpniecību tiek nodrošināti tādi pakalpojumi, kas nepieciešami veiksmīgai mūsu aktivitāšu organizēšanai un norisei.

Jūsu personas dati var tikt nodoti šādu kategoriju datu apstrādātājiem:

 • Pasākumu organizēšanas aģentūrām;
 • Fotogrāfiem vai fotogrāfu aģentūrām;
 • Sabiedrisko attiecību un digitālo pakalpojumu aģentūrām;
 • Pasta pakalpojumu sniedzējiem;
 • Mobilā un e-pasta mārketinga pakalpojumu sniedzējiem;
 • Institūcijām (piemēram, tiesībsargājošajām iestādēm, nodokļu administrācijai, uzraudzības iestādēm un ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes);   
 • Revidentiem, finanšu un juridiskajiem konsultantiem;
 • Citiem mūsu apstiprinātiem personas datu apstrādātājiem.

Mūsu organizētās mārketinga aktivitātes ir publiski pasākumi, kuri var tikt fotografēti un/vai filmēti. Jums ir jāapzinās, ka Jūs varat būt redzams, ja piedalāties šādos pasākumos. Ja Jūs esat atnācis uz mūsu organizēto mārketinga aktivitāti ar bērnu (tas ir, personu jaunāku par 18 gadiem), Jums jāapzinās, ka arī Jūsu bērns var tikt fotografēts un/vai filmēts mūsu organizēto mārketinga aktivitāšu ietvaros.

Jūsu un Jūsu bērnu personas datus mēs esam tiesīgi izmantot dažādiem mērķiem, tai skaitā, bet ne tikai, publicēšanai, izvietošanai un izplatīšanai sociālajos tīklos, interneta vietnēs, reklāmas klipos, televīzijā, drukātajos medijos un citos publicitātes materiālos.

Jūs varat abonēt mūsu jaunumu saņemšanu e-pasta veidā, attiecīgā tirdzniecības centra mājaslapas veidlapā ierakstot savu kontaktinformāciju (vārds, e-pasts vai tikai e-pasts) vai iesniedzot šo kontaktinformāciju klātienē mārketinga aktivitāšu laikā.

Mūsu organizētās loterijas un/vai konkursi ir publiski pasākumi. Jūsu personas datus mēs esam tiesīgi izmantot dažādiem mērķiem, tai skaitā, bet ne tikai, publicēšanai, izvietošanai un izplatīšanai sociālajos tīklos, interneta vietnēs.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mūsu organizēto loteriju un/vai konkursu ietvaros netiks publicēti ne Jūsu personas kods, ne tālruņa numurs, ne e-pasta adrese.

Turpmāk varat iepazīties ar Jūsu personas datu apstrādes juridisko pamatojumu un mērķi:

Mūsu mārketinga aktivitātes

Personas dati

Juridiskais pamatojums

Apstrādes mērķis

Fotogrāfijās vai filmēšanas materiālos iekļautie personas dati – Jūsu izskats, Jūsu bērna izskats u.c.

Likumīgās intereses

Mūsu tirdzniecības centru un to piedāvāto produktu popularizēšana.

Mūsu tirdzniecības centru jaunumi

Personas dati

Juridiskais pamatojums

Apstrādes mērķis

Vārds, kontaktinformācija (e-pasts)

Jūsu piekrišana

Lai nosūtītu mūsu tirdzniecības centru jaunumus, aktualitātes un tirdzniecības centros izvietoto veikalu piedāvājumus.

Mūsu organizētās loterijas un/vai konkursi

Personas dati

Juridiskais pamatojums

Apstrādes mērķis

Vārds, uzvārds

Likumīgās intereses

Identifikācija. Lai mēs varētu Jūs identificēt kā dalībnieku loterijā vai konkursā.

Likumīgais pienākums

Identifikācija. Lai mēs varētu Jūs identificēt kā dalībnieku loterijā vai konkursā.

Lai mēs varētu izpildīt savas saistības pret nodokļus administrējošām iestādēm un loterijas uzraugošām iestādēm.

Personas kods

Likumīgās intereses

Identifikācija. Lai mēs varētu Jūs identificēt kā dalībnieku loterijā vai konkursā.

Likumīgais pienākums

Identifikācija. Lai mēs varētu Jūs identificēt kā dalībnieku loterijā vai konkursā.

Lai mēs varētu izpildīt savas saistības pret nodokļus administrējošām iestādēm un loterijas uzraugošām iestādēm.

Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts)

Likumīgās intereses

Lai mēs ar Jums varētu sazināties balvas saņemšanas gadījumā.

 • Personas datu apstrādes termiņi

Mūsu organizēto mārketinga aktivitāšu nodrošināšanai mēs apstrādājam Jūsu personas datus šādos termiņos:

Mūsu aktivitāte

Personas datu iesniegšanas vai glabāšanas veids

Termiņš (dzēšanai / iznīcināšanai)

Mārketinga aktivitāte

Elektroniskie dati

3 gadus pēc pasākuma norises

Papīra formāts

3 gadus pēc pasākuma norises

Jaunumu saņemšana

Elektroniskie dati

Tiek glabāti, līdz Jūs atsaucat savu piekrišanu

Papīra formāts

1 gadu pēc iesniegšanas brīža

Loterijas vai konkursi

Elektroniskie dati

3 gadus pēc loterijas vai konkursa norises

Papīra formāts

8 gadus pēc loterijas vai konkursa norises

PERSONAS DATU APSTRĀDE TIRDZNIECĪBAS CENTRU DROŠĪBAS NOLŪKIEM

Mēs veicam nepārtrauktu videonovērošanu ar ierakstīšanu tirdzniecības centru koplietošanas telpās, pa ēkas perimetru un teritorijā.

Mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, lai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību,  kā arī pierādījumu iegūšanai apdrošināšanas vajadzībām.

 • Personas datu pārziņi un apstrādātāji

Jūsu personas datu apstrādi mūsu veiktās videonovērošanas ietvaros veic sekojoši uzņēmumi, kas uzskatāmi par Jūsu personas datu pārziņiem:

#

Mūsu darbības

Pārziņi (koppārziņi) un to kontaktinformācija

1.

Videonovērošanas veikšana tirdzniecības centros

ORIGO

·      SIA “Linstow”, reģ. Nr.: 50003315411

·      SIA “Linstow Center Management”, reģ. Nr.: 50003702891 

GALERIJA CENTRS

·      SIA “Tampere Invest”, reģ. Nr.: 40003311422

·      SIA “Linstow Center Management”, reģ. Nr.: 50003702891

ALFA

·      SIA “Delta Property”, reģ. Nr.: 50003390091

·      SIA “Linstow Center Management”, reģ. Nr.: 50003702891

MOLS

·      SIA “Tirdzniecības centrs “Mols””, reģ. Nr.: 40003539034

·      SIA “Linstow Center Management”, reģ. Nr.: 50003702891

DOLE

·      SIA “Tirdzniecības centrs “Dole””, reģ. Nr.: 40003434873

·      SIA “Linstow Center Management”, reģ. Nr.: 50003702891

 

Visu norādīto pārziņu kontaktinformācija:

–         juridiskā adrese: Audēju iela 16, Rīga, LV-1050, Latvija

–         e-pasts: dpo@linstow.lv

 

Jūsu personas datus mēs varam nodot arī citiem uzņēmumiem – personas datu apstrādātājiem, lai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus, kā arī apdrošināšanas vajadzībām.

Mēs izmantojam tikai uzticamus partnerus – personas datu apstrādātājus, ar kuru starpniecību tiek nodrošināti šie pakalpojumi.

Jūsu personas dati var tikt nodoti šādu kategoriju datu apstrādātājiem:

 • Fiziskās apsardzes pakalpojuma sniedzējiem;
 • Apsardzes un drošības sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem;
 • Apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem;
 • Institūcijām (piemēram, pirms­tiesas izmeklēšanas iestādēm, operatīvās darbības subjektiem, valsts drošības iestādēm, prokuratūrai, tiesām un citām tiesībsargājošajām iestādēm, nodokļu administrācijai, uzraudzības iestādēm un ārpustiesas strīdu risināšanas iestādēm);
 • Citiem mūsu apstiprinātiem personas datu apstrādātājiem.
 • Personas datu veidi, apstrādes juridiskais pamatojums un mērķis

Jūsu personas datus mēs vienmēr apstrādājam tikai tad, ja mums ir juridisks pamatojums to darīt, un tikai noteiktam mērķim.

Mūsu videonovērošanas vajadzībām pastāv šādi juridiskie pamatojumi:

 • mūsu likumīgās intereses – mēs esam ieinteresēti novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus attiecībā uz Jūsu, mūsu un mūsu partneru īpašumu un jebkuru personu, kas atrodas tirdzniecības centrā, vitāli svarīgām interesēm, tajā skaitā dzīvību un veselību. Mums ir arī nepieciešams iegūt pierādījumus apdrošināšanas vajadzībām par apdrošināšanas gadījumiem. Atsevišķos gadījumos mēs esam tiesīgi arī aizstāvēt savas intereses, piemēram, ja esat iesniedzis kādu pretenziju pret mūsu aktivitātēm. Šādos gadījumos mēs apstrādājam tikai tādus Jūsu personas datus, kas tieši nepieciešami šādu mūsu likumīgo interešu nodrošināšanai.

Mūsu organizētās videonovērošanas ietvaros tiek novērotas visas personas, kas atrodas tirdzniecības centrā, novērošanas kameru redzamības zonā, arī bērni (tas ir, personas jaunākas par 18 gadiem).

Mūsu organizētās videonovērošanas dati netiek publicēti. Jūsu un Jūsu bērnu personas datus mēs esam tiesīgi izmantot tikai, lai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību,  kā arī pierādījumu iegūšanai apdrošināšanas vajadzībām.

Turpmāk varat iepazīties ar Jūsu personas datu apstrādes juridisko pamatojumu un mērķi:

Mūsu veiktā videonovērošana

Personas dati

Juridiskais pamatojums

Apstrādes mērķis

Personas attēls

Personas attēla ieraksta vieta

Personas attēla ieraksta laiks

Likumīgās intereses

Lai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību,  kā arī pierādījumu iegūšanai apdrošināšanas vajadzībām.

 • Personas datu apstrādes termiņi

Mūsu organizētās videonovērošanas ietvaros mēs apstrādājam Jūsu personas datus šādos termiņos:

Mūsu aktivitāte

Personas datu iesniegšanas vai glabāšanas veids

Termiņš (dzēšanai / iznīcināšanai)

Videonovērošana

Elektroniskie dati

Ne ilgāk kā 30 dienas pēc ieraksta veikšanas

Elektroniskie dati, ja tiek veikta izmeklēšana vai saņemts tiesībsargājošo iestāžu informācijas pieprasījums

Līdz izmeklēšanas pabeigšanai vai līdz informācijas iesniegšanai tiesībsargājošajai iestādei